Apply Rig & Module AS dømt til å betale MNOK 34 til Bergen Group Hanøytangen AS konkursbo

Apply Rig & Module AS (Apply) ble av Stavanger tingrett den 06.02.2019 dømt til å betale MNOK 34 med tillegg av renter og fulle saksomkostninger til Bergen Group Hanøytangen AS konkursbo v/bostyrer Gunnar A. Haahjem. Boets prosessfullmektig advokat Svend A. Lerring i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS er tilfreds med utfallet, som er i samsvar med boets påstand. Saken har sin bakgrunn i et samarbeid mellom Apply og Bergen Group Hanøytangen AS om utføring av klassearbeider på riggen «Borgland Dolphin» iht. til avtale inngått med Fred Olsen Energy. Iht samarbeidsavtalen skulle partene ha en andel hver på hhv 62,5% (BGHT) og 37,5% (Apply) av eventuelle over-/underskudd. På tross av at prosjektet endte med et betydelig underskudd, som igjen var en hovedårsak til at Bergen Group Hanøytangen AS senere ble tatt under konkursbehandling, har Apply nektet ansvar for å dekke noen del av underskuddet. For å bringe saken videre tok boet 14.05.2018 ut stevning mot Apply for Stavanger tingrett, hvor en nå altså har fått fullt medhold. Apply har nylig anket dommen til Gulating lagmannsrett, hvilket innebærer at en rettskraftig avgjørelse trolig først vil foreligge om ett års tid. Kopi av tingrettens dom følger vedlagt.

Dom Stavanger tingrett 06.02.2019