Høyesterett avsier sin første dom om skattelovens § 14-90 – Bortfall av underskudd

Den 20. desember 2017 (HR-2017-2410-A) avsa Høyesterett sin første dom om skattelovens § 14-90, avskjæring av underskudd til fremføring.

Et selskap A som var minoritetsaksjonær i et annet selskap B, hadde kjøpt ut de andre aksjonærene i selskap B. Det oppkjøpte selskapet B hadde et betydelig akkumulert fremførbart underskudd, som i de følgende år ble benyttet mot overskudd og konsernbidrag. Selskap B hadde ikke særlig aktivitet på oppkjøpstidspunktet.

Høyesterett godtok ikke fremføringen av underskuddet. Dommen var enstemmig. Det ble uttalt at hva som hadde vært det overveiende motiv for aksjekjøpet ikke beror på den subjektive motivasjonen for transaksjonen, men på en objektiv vurdering. Uttrykket «overveiende», jf. skatteloven § 14-90, talte også for at det er tilstrekkelig at det skattemessige motivet veier tyngre enn de forretningsmessige motivene for transaksjonen, uten ytterligere krav til kvalifisert overvekt.

Dommen understreker betydningen av å gjøre en grundig vurdering av sannsynligheten for videreføring av underskudd til fremføring ved transaksjoner.

Dommen finnes på lovdata (lovdata.no/sok?q=HR-2017.2410-A). Ved nærmere spørsmål kan advokat Knut-Terje Winther-Sørensen kontaktes.